20:09 EDT Thứ tư, 23/05/2018

Văn bản tài liệu

Thời Khóa biểu

xem Thời khóa biểu 

Trang nhất » Văn bản và tài liệu » Văn bản của trường

KẾ HOẠCH Y TẾ TRƯỜNG HỌC - NĂM HỌC 2012 - 2013

Thứ ba - 20/11/2012 06:24
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO HÒA VANG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT
 
Số: …../KHYT-THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
  Hòa Liên, ngày 17 tháng 09 Năm 2012
                                                       KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC
                                                                              NĂM HỌC 2012-2013
          Thực hiện thông tư liên tịch số: 03/2000/TTLT-BYT-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của bộ Y tế - Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác Y tế Trường học.
          Căn cứ quyết định số 73/2007QĐ-BGD&ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Y tế Trường học.
          Trường THCS Nguyễn Bá Phát xây dựng kế hoạch Y tế Trường học năm học: 2012-2013 với các nội dung như sau:
          I. MỤC ĐÍCH:
Hoạt động y tế trường học nhằm bảo vệ, giáo dục chăm sóc sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường theo đúng Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân,  Luật giáo dục, Luật chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, Luật lao động;
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC:
1. Quản lý và chăm sóc sức khỏe trong nhà trường, cụ thể:
a. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe cho học sinh 1 lần / 1 năm (vào đầu năm học).
b. Quản lý và lưu hồ sơ theo dõi học sinh sức khỏe của học sinh;
c. Mua, bảo quản và cấp phát thuốc theo quy định;
d. Sơ cứu và cấp cứ ban đầu, chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của Bộ Y tế; Chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết.
          2. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường và cha mẹ học sinh. Vận động học sinh tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện.
          3. Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh trường học, vệ sinh môi trường, xây dựng trường học “Xanh –Sạch – Đẹp”, phòng chống các dịch bệnh như: Sốt xuất huyết, dịch cúm, các bệnh, tật học đường (bệnh cận thị, gù vẹo cột sống…), đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, các bệnh xã hội và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học.
          4. Phối hợp với Tram Y tế xã Hòa Liên các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và ngoài xã hội triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động khác, xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.
          5. Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế địa phương về chuyên môn, nghiệp vụ.
          6. Sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          III. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC:
          1. Về cơ sở vật chất: Nhà trường đã có một phòng làm việc có diện tích 12m2, có 01 giường sơ cứu cá nhân, 01 tủ thuốc và một số dụng cụ y tế tối thiểu.
          2. Nhân lực: Hiện nay nhà trường chưa có cán bộ y tế chuyên trách, đang bố trí 2 Nhân viên Bảo vệ kiêm nhiệm.
          3. Kinh phí hoạt động: Chủ yếu là nguồn quỹ bảo hiểm y tế của học sinh để lại trường, (nếu nguồn kinh phí này không đủ chi công tác y tế trường học thì cha mẹ học sinh có thể đống góp một phần theo nguyên tắc tự nguyện theo quy định của thông tư liên tịch số: 03/2000/TTLT-BYT-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của bộ Y tế - Giáo dục và Đào tạo).
          IV. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC  NĂM HỌC: 2012-2013:
 
Tháng Nội dung công việc T/gian và địa điểm Đối tượng Dự trù
kinh phí
Phụ trách
công việc
Duyệt lãnh đạo
Tháng
8/2012
- Tập huấn chuyên môn Y tế học đường.
- Xây dựng kế hoạch hoạt dộng Y tế trường học năm học 2012-2013.
Tháng 8/2012
 
-   CB Y tế
Hiệu trưởng,
Phụ trách y tế
 
- Tu sửa cơ sở vật chất nhà vệ sinh học sinh và giáo viên. Tháng 8/2012
 
- 1.000.000 Tổ VP
Kế toán
 
- Tuyên truyền về phòng chống dịch cúm A H1N1, sốt xuất huyết. 16/8/2012
 
GV-HS toàn trường - Liên đội
Tổ GDCD
 
- Tuyên truyền về sức khõe sinh sản và phòng chống HIV/AIDS cho học sinh THCS. 20/8/2012 HS 6-7-8   TPT - GV phụ trách hoạt động GDNGLL  
Tháng
9/2012
- Tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên trường 17/8/2012 GV-HS toàn trường - TPT Đội
GVCN
 
- Mua thuốc phục vụ công tác y tế trường học 01/9/2012 - 1.000.000 Phụ trách y tế  
- Tổ chức ký cam kết an toàn giao thông 13/9/2012
 
GV-HS toàn trường - Hiệu trưởng
TPT Đội
 
- Tuyên truyền về phòng chống dịch sốt xuất huyết 20/9/2012
Tổ chức SH dưới cờ
GV-HS toàn trường - TPT Đội
GVCN
 
- Chuẩn bị các điều kiện cho việc kiểm tra sức khỏe toàn diện đầu năm học ( dự kiến ) 27/9/2011 đến
3/10/2011
Tại trạm Y tế Hòa Liên
GV-HS toàn trường   TPT Đội
GVCN
 
- Nộp kế hoạch y tế trường học về phòng Giáo dục và Đào tạo. 20/9/2012 - - Phụ trách y tế  
Tháng 10/2012 - Mua sắm thiết bị y tế - - 500.000 Phụ trách y tế  
- Hoàn thành hệ thống sổ khám sức khỏe học sinh, sổ mua, cấp phát thuốc. - GV-HS toàn trường   Phụ trách y tế
GVCN
 
- Tiếp tục cho quán triệt Học sinh nữ khối 9 toàn trường thực hiện tốt tiêm ngừa theo quy định. 03/10/2012
 
HS nữ khối 9 toàn trường   TPT Đội
GVCN
 
- Tuyên truyền phòng bệnh cận thị, cong vẹo cột sống trong học sinh 11/10/2012
Sinh hoạt dưới cờ
GV-HS toàn trường - Phụ trách y tế
GVCN
 
- Tổng hợp tình hình và phân loại sức khỏe trong học sinh. 28/10/2012 GV-HS toàn trường - TPT Đội
GVCN
 
- Mua bổ sung danh mục các loại thuốc
 
- -   Phụ trách y tế  
Tháng 11/2012 - Tổ chức ngoại khóa về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên 11/2012
Tại trường
HS Khối 9 300.000 Tổ  Hóa – Sinh – Thể dục  
- Tuyên truyền các chất dinh dưỡng dành cho học sinh THCS (theo cẩm nang y tế HĐ) 08/11/2012
Tổ chức SH dưới cờ
HS
toàn trường
- Phụ trách y tế
GVCN
 
- Tuyên truyền phòng chống rối loạn do thiếu I ốt 15/11/2012
Tổ chức SH dưới cờ
HS
toàn trường
- Phụ trách y tế
GVCN
 
- Mua bổ sung danh mục các loại thuốc - - - Phụ trách y tế  
Tháng 12/2012 - Tuyên truyền về bệnh tay chân miệng, phòng chống HIV/AIDS.
 
 
Tổ chức SH dưới cờ
Ngoại khóa
Phát thanh măng non
GV-HS toàn trường
HS khối 8
300.000 TPT Đội
GVCN
Tổ Văn Sử GDCD
 
- Tập hợp báo cáo sơ kết học kỳ 1 - - - Phụ trách y tế  
- Tổng vệ sinh môi trường trường học
 
Tiết sinh hoạt cuối tháng
 
HS 2 khối - TPT Đội
GVCN
 
Tháng 01/2013 - Tuyên truyền bệnh tiêu chảy, bệnh trái rạ Sinh hoạt dưới cờ GV-HS toàn trường - TPT Đội
GVCN
 
- Đón đoàn kiểm tra Y tế trường học - - - Hiệu trưởng
Phụ trách y tế
 
Tháng 02/2012 - Tuyên truyền bệnh sốt xuất huyết Sinh hoạt dưới cờ GV-HS toàn trường - TPT Đội
GVCN
 
- Tổ chức ngoại khóa về các tệ nạn xã hội. Tháng 02/2013 HS khối 7 500.000 Tổ Toán Lý Tin CN  
- Mua bổ sung danh mục các loại thuốc - - - Phụ trách y tế  
Tháng 03/2013 - Tuyên truyền bệnh viêm mũi họng Sinh hoạt dưới cờ GV-HS toàn trường - TPT Đội
GVCN
 
Tháng 04/2013 - Giới thiệu chung về vấn đề ăn uống của lứa tuổi học đường Sinh hoạt dưới cờ GV-HS toàn trường - TPT Đội
GVCN
 
Tổ chức ngoại khóa về các bệnh thường gặp trong học đường. Tháng 4/2013 HS khối 6 200.000 Tổ NN – NT  
- Kiểm tra hoạt động Y tế học đường và xây dựng trường “Xanh – Sạch – Đẹp” - - - Hiệu trưởng
Phụ trách y tế
 
Tháng 05/2013 - Tổng hợp báo cáo tổng kết hoạt động Y tế trường học - - - Hiệu trưởng
Phụ trách y tế
 
            Hàng tháng phụ trách y tế trường học theo dõi danh mục thuốc để bổ sung kịp thời.
Trên đây là kế hoạch tổng thể thực hiện nhiệm vụ công tác y tế trường học năm học 2012-2013 của Trường THCS Nguyễn Bá Phát, trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ xảy ra nhiều yếu tố khách quan nhà trường tiếp tục điều chỉnh kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.
          Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT Hòa Vang (b/c).
- Trung tâm YTDP Hòa Vang (b/c).
            - Trạm y tế Hòa Liên (p/h)
           - Lưu: VP                                                                  Nguyễn Quang Hân                                                                       
                                                                            
           
 
         
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Hân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thi Toán trên mạng