10:35 ICT Thứ sáu, 07/08/2020

Trang nhất » Góc GV và HS » Góc giáo viên

Kế hoạch hội thảo chuyên đề tổ trưởng chuyên môn - năm học 2012 - 2013

Thứ ba - 20/11/2012 16:19
     Phòng GD&ĐT Hòa Vang                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Nguyễn Bá Phát                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
           Số:…/KH-NBP                                     Hòa Liên, ngày 25 tháng  11 năm 2012
 
                                          KẾ HOẠCH HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
                          Công tác tổ trưởng chuyên môn ở trường THCS
 
             
          Thực hiện điều 16 “tổ chuyên môn” Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GD&ĐT.
          Thực hiện công văn số 117/PGDĐT-VP ngày 27/8/2012 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc “Báo cáo tổng kết năm học 2011-2012 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013”; Văn bản tổng kết giáo dục trung học cơ sở năm học 2011-2012 và dự thảo “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012-2013” ngày 27/8/2012 của tổ THCS phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang.
          Căn cứ kế hoạch số 60/KH-NBP ngày 05/9/2012 của Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Bá Phát về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 .
         Trường THCS Nguyễn Bá Phát xây dựng kế hoạch “Hội thảo công tác tổ trưởng chuyên môn bậc THCS” năm học 2012-2013 với những nội dung cụ thể sau:
     
     I. MỤC ĐÍCH.
    - Thông qua việc thực hiện chuyền đề giúp cho cán bộ, giáo viên một lần nữa hiểu một cách sâu sắc hơn nữa về nhiệm vụ và quyền hạn của tổ trưởng chuyên môn trong nhà trường.
- Xác định đúng về vị trí, nhiệm vụ, chức năng, vai trò của tổ trưởng chuyên môn bậc trung học.
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thúc đẩy giáo viên trong tổ; học hỏi, nâng cao kiến thức, kĩ năng, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học nhằm giúp cho tổ chuyên môn hoàn thành một cách đầy đủ và tốt nhất nhiệm vụ được giao.  
     
     II. YÊU CẦU
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người tổ trưởng.
- Tổ chức hoạt động đảm bảo các yêu cầu về công tác tổ trưởng chuyên môn theo đúng qui định của điều lệ trường phổ thông.
- Các thành viên trong hội đồng giáo dục phải thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công, tự kiểm tra rà soát, điều chỉnh các hoạt động của mình cho phù hợp với mục tiêu, kế hoạch của tổ và nhà trường đề ra.
- Cán bộ quản lí nhà trường có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch; Tổ chức kiểm tra, điều chỉnh và khắc phục kịp thời những tồn tại trong quá trình thực hiện các hoạt động; Đôn đốc, thúc đẩy các hoạt động được tiến hành thuận lợi.   
 
III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
1. Công tác chuẩn bị:
1.1. Phân công nhiệm vụ:
   +Tổ văn phòng: phụ trách trang trí, vệ sinh, nước uống, gởi giấy mời, tiếp tân, kinh phí cho hội thảo.
   +Ban lãnh đạo trường:
          -Tổ chức chương trình hội thảo.  đ/c Phạm Minh Vũ PHT
          -Khai mạc hội thảo. đ/c Nguyễn Quang Hân HT
-Triển khai kế hoạch và giới thiệu tóm tắt các hoạt động của tổ chuyên môn. đ/c Phan Văn Trác PHT.
-Ghi biên bản, tổng hợp các ý kiến góp ý của giáo viên, đại biểu và của lãnh đạo ngành đ/c Lưu Thị Hợp TKHĐ.
   +Tổ chuyên môn:
-Tổ Toán-Lí-CN: chuẩn bị báo cáo tham luận nội dung “Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn”
-Tổ Ngữ văn-GDCD: chuẩn bị báo cáo tham luận nội dung “Tổ chuyên môn quản lí giảng dạy của giáo viên”
-Tổ Hóa-Sinh-TD: chuẩn bị báo cáo tham luận nội dung “Làm thế nào để tổ chức tốt buổi sinh hoạt chuyên môn cấp tổ”
-Tổ Sử-Địa: chuẩn bị báo cáo tham luận nội dung “Làm thế nào để sinh hoạt nhóm bộ môn đạt hiệu quả”
-Tổ Anh-Nhạc-Họa: chuẩn bị báo cáo tham luận nội dung “Tổ chuyên môn với công tác kiểm tra nội bộ”
*Trong báo cáo phải có minh chứng để giải thích cụ thể. Trên cơ sở đó đề xuất phương hướng cách thức thực hiện việc đổi mới hoạt động của tổ chuyên môn (nếu có)
1.2. Hình thức tổ chức thực hiện:
          - Mỗi tổ chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ góp vui chương trình hội thảo.
- Báo cáo tóm tắt các hoạt động của tổ chuyên môn của trường trung học.
- Các tổ trình bày ý kiến của mình qua các bài báo cáo tham luận.
- Các thành viên trong hội đồng tham gia thảo luận.
- Phát biểu góp ý của quí vị đại biểu và ý kiến chỉ đạo của ngành.
- Kết luận và bế mạc hội thảo.
1.3. Thời gian thực hiện:
     - Ngày 25/11/2012 các tổ trưởng hoàn thành báo cáo và gởi cho lãnh đạo nhà trường.
      - Ngày 29/11/2012 lúc 8h30 tiến hành tổ chức hội thảo.
1.4. Dự trù kinh phí:
          - Trang trí, vệ sinh hội trường: 200.000đ
          - Nước uống cho đại biểu và hội thảo: 100.000đ
          - Bồi dưỡng người viết bài và báo cáo: 50.000đ x 6 người = 300.000đ
          Tổng cộng 600.000đ (sáu trăm nghìn đồng chẵn)
 
2. Công tác kiểm tra:
          Công tác kiểm tra các hoạt động của tổ chuyên môn, nhóm bộ môn cũng như các hoạt động khác thuộc lĩnh vực chuyên môn hằng năm được tiến hành thường xuyên trong các nhà trường phổ thông, nhằm mục đích uốn nắn, điều chỉnh kịp thời những sai sót của từng hoạt động để đạt được mục tiêu đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Qua việc tổ chức hội thảo chuyên đề “công tác tổ trưởng chuyên môn ở trường THCS” sẽ làm sáng tỏ thêm về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của người tổ trưởng chuyên môn, từ đó giúp cho các tổ trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Công tác kiểm tra của tổ trưởng và nhà trường được thực hiện như sau:            
          +Tổ trưởng chuyên môn là người kiểm tra hoạt động chuyên môn của tổ theo kế hoạch phân công của Hiệu trưởng. Kiểm tra hồ sơ và các hoạt động của các nhóm bộ môn, kiểm tra việc thực hiện hồ sơ của nhóm ít nhất 2 lần/học kỳ. Kiểm tra việc thực hiện hồ sơ và các hoạt động của các giáo viên trong tổ, trong đó việc kiểm tra các hoạt động của giáo viên phải được tiến hành thường xuyên để điều chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện.
          +Ban lãnh đạo nhà trường là những người trực tiếp kiểm tra hoạt động chuyên môn của tổ chuyên môn, nhóm bộ môn theo kế hoạch đề ra từ đầu năm học. Thông qua việc kiểm tra hồ sơ sổ sách của cá nhân giáo viên, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của nhóm, tổ và của trường mà giáo viên đã thực hiện.
          +Kết thúc kiểm tra phải thể hiện đầy đủ những nội dung kiểm tra ở biên bản, (ưu điểm, khuyết điểm, biện pháp khắc phục, những nội dung cần tư vấn) phải có đầy đủ chữ kí của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra.
       * Trên cơ sở chuyên đề đã được triển khai; các tổ chuyên môn rà soát lại các hoạt động của tổ, bổ sung; điều chỉnh những nội dung còn thiếu hoặc có sai sót để thực hiện có hiệu quả các hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường.
     * Trong quá trình thực hiện chuyên đề các tổ chuyên môn tiến hành thực hiện và tổng hợp kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc để phục vụ cho việc sơ kết, tổng kết năm học của tổ đảm bảo các yêu cầu và hoàn thành nhiệm vụ năm học một cách tốt nhất.
                                                                         P.HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
          Phan Văn Trác
                                                 Chuyên đề:
 
CÔNG TÁC TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS

 
 
  

A. GIỚI THIỆU CHUNG
Ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, tổ chuyên môn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc chuẩn bị các điều kiện thực hiện các hoạt động dạy - học trong nhà trường. Người tổ trưởng chuyên môn được ví như “cánh tay nối dài của Lãnh đạo nhà trường”, trực tiếp điều hành các công việc cụ thể trong hoạt động dạy - học. Công tác lãnh đạo, quản lý của tổ trưởng chuyên môn là một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn, góp phần quan trọng đến chất lượng giáo dục của các nhà trường. Trên cơ sở đó người tổ trưởng chuyên môn cần xác định rõ những qui định của người tổ trưởng ở các trường trung học như sau:
 
B. NỘI DUNG
 
I. VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG, VAI TRÒ
CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN BẬC TRUNG HỌC
 
1. Vị trí của tổ chuyên môn
Theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GD&ĐT, cơ cấu tổ chức của trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học gồm có:
     a. Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường tư thục, Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn khác, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các bộ phận khác (nếu có);
     b. Các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội.
Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong trong bộ máy tổ chức, quản lý của trường THCS, THPT. Trong trường, các tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường, chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục và các hoạt động khác hướng tới mục tiêu giáo dục.
2. Chức năng tổ chuyên môn
   - Giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến dạy và học;
   - Trực tiếp quản lý giáo viên trong tổ theo nhiệm vụ quy định.
   Tổ chuyên môn là đầu mối để Hiệu trưởng quản lý nhiều mặt, nhưng chủ yếu vẫn là hoạt động chuyên môn, tức là hoạt động dạy học trong trường.
   Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng xây dựng kế hoạch; điều hành tổ chức, hoạt động của tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong tổ; đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên thuộc tổ mình quản lý. Do đó, tổ trưởng chuyên môn phải là người có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm chuyên môn; có uy tín đối với đồng nghiệp, học sinh. Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng tập hợp giáo viên trong tổ, biết lắng nghe, tạo sự đoàn kết trong tổ, gương mẫu, công bằng, kiên trì, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử.
3. Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ trưởng chuyên môn
Nhiệm vụ của tổ chuyên môn quy định theo Điều lệ trường THCS, THPT ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhiệm vụ: Điều 35 chương V của điều lệ trường Trung học phổ thông qui định:
          Tổ trưởng chuyên môn có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục theo kế hoạch chung của trường. Tổ trưởng có nhiệm vụ:
          1. Xây dựng chương trình hoạt động của tổ, giúp giáo viên xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn, kiểm tra đôn đốc mỗi tổ viên thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, thảo luận, nhận định tình hình và đánh giá kết quả giáo dục học sinh thuộc phạm vi của tổ phụ trách, bàn bạc có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
          2. Tổ trưởng trao đổi và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm giáo dục, tổ chức dự giờ lên lớp của nhau để rút kinh nghiệm, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ viên.
          3. Tổ chức phong trào thi đua trong tổ, nhận xét đánh giá tổ viên đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với tổ viên. Tổ trưởng chuyên môn quản lý sổ sinh hoạt tổ.
          4. Là người chịu trách nhiệm chính trong việc soạn thảo chương trình, kế hoạch dạy. Đồng thời tổ trưởng là một giáo viên dạy  chính ở 1 cấp lớp.
          5. Hoàn thành đầy đủ và gửi lại cho BGH đúng hạn qui định các yêu cầu cần báo cáo như kế hoạch giảng dạy, sổ sinh hoạt tổ, nội dung ôn tập, các báo cáo, hồ sơ khác.
          6. Có trách nhiệm phân công người dạy thay khi có tổ viên nghỉ bệnh hoặc bận công tác.
7. Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần.
* Quyền hạn: Để thực hiện các nhiệm vụ trên đây, tổ trưởng có nhiệm vụ sau:
          1. Được Hiệu trưởng ủy quyền để quản lý nhân sự và các hoạt động chuyên môn từ soạn bài, lên lớp, thực hành thí nghiệm, … đến kiểm tra cho điểm, đề thi, đề cương ôn tập.
          2. Đề xuất với Hiệu trưởng hoặc P.Hiệu trưởng chuyên môn về việc phân công cho các thành viên trong tổ.
          3. Cùng với tổ trưởng công đoàn đôn đốc phong trào thi đua của tổ như sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học, thao giảng, dự giờ, công tác khác.
          4. Triệu tập và chủ trì các buổi sinh hoạt thường kỳ và đột xuất của tổ bàn bạc công tác.
          5. Kiểm tra các tổ viên thực hiện các kế hoạch (của trường, của tổ và các qui định, quy chế của Bộ, Sở, trường).
          6. Thay mặt tổ để dự các cuộc họp bàn về chuyên môn, thi đua và các hoạt động khác của trường.
          7. Dự giờ kiểm tra hồ sơ chuyên môn định kỳ hay đột xuất của tổ viên để có cơ sở đánh giá thi đua và trình độ chuyên môn của tổ viên.
4. Vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong quản lý dạy học ở trường
     a. Quản lý giảng dạy của giáo viên
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần tháng, học kì và cả năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường;
- Xây dựng kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém;
- Xây dựng kế hoạch cụ thể về sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình;
- Hướng dẫn xây dựng và quản lý việc thực hiện kế hoạch cá nhân, soạn giảng của tổ viên (kế hoạch cá nhân dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình; soạn giáo án theo phân phối chương trình, chuẩn kiến thức, kĩ năng và sách giáo khoa, thảo luận các bài soạn khó; viết sáng kiến kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém...);
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ, giáo viên mới tuyển dụng (đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá...).
- Điều hành hoạt động của tổ (tổ chức các cuộc họp tổ theo định kì quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác; lưu trữ hồ sơ của tổ; thực hiện báo cáo cho Hiệu trưởng theo quy định);
- Quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên (thực hiện hồ sơ chuyên môn; soạn giảng theo kế hoạch dạy học và phân phối chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng; ra đề kiểm tra, thực hiện việc cho điểm theo quy định; kế hoạch dự giờ của các thành viên trong tổ...);
- Dự giờ giáo viên trong tổ theo quy định (4 tiết/giáo viên/năm học);
- Các hoạt động khác (đánh giá, xếp loại giáo viên; đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên... Việc này đỏi hỏi tổ trưởng chuyên môn phải nắm thật rõ về tổ viên của mình về ưu điểm hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy được phân công).
     b. Quản lý học tập của  học sinh
- Nắm được kết quả học tập của học sinh thuộc bộ môn quản lý để có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục;
- Đề xuất, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động nội, ngoại khóa để thực hiện mục tiêu giáo dục.
- Các hoạt động khác (theo sự phân công của Hiệu trưởng).
5. Sinh hoạt tổ chuyên môn
- Sinh hoạt tổ chuyên môn là một hoạt động chuyên môn không thể thiếu trong hoạt động của nhà trường; là dịp để trao đổi chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn sẽ xuất hiện nhiều ý tưởng. Do vậy, tổ trưởng cần tạo điều kiện để giáo viên nói lên ý tưởng, kinh nghiệm của mình. Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn cần đa dạng, phong phú, có thay đổi và phải có chuẩn bị trước về nội dung và cách thức tổ chức thực hiện.
- Việc sinh hoạt tổ chuyên môn thực hiện theo định kì quy định trong Điều lệ trường THCS, THPT (2 tuần/lần. Thời gian do Hiệu trưởng quy định và tuỳ yêu cầu về tính chất, nội dung công việc);
- Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn thực hiện theo nhiệm vụ quy định (tránh việc sinh hoạt chỉ để giải quyết sự vụ, sự việc và/hoặc mang tính hành chính);
6. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động tổ chuyên môn
Trích Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS và Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường THPT ban hành theo Quyết định số 80/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:
”Tổ chuyên môn của nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định.
a. Có kế hoạch công tác và hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường trung học;
b. Sinh hoạt ít nhất hai tuần một lần về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác;
c. Hằng tháng, rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.”
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS, THPT
(HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN)
5. Tổ chuyên môn của nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định.    
a) Có kế hoạch công tác và hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường trung học; - Kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần tháng, học kì và cả năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác;
- Kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, tự chọn, dạy ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh yếu kém;
- Kế hoạch cụ thể về sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình;
- Văn bản của lãnh đạo nhà trường về việc nhận xét thực hiện các nhiệm vụ năm học của tổ chuyên môn;
- Các minh chứng khác (nếu có)
- Cần so sánh những hoạt động của tổ chuyên môn với các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ trường trung học - Mục đích là tổ có hoạt động theo quy định không ? Nếu chưa đầy đủ cần giải thích lý do ?
- Cần so sánh những hoạt động của tổ chuyên môn với các nhiệm vụ do lãnh đạo nhà trường giao ?
b) Sinh hoạt ít nhất hai tuần một lần về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác; - Biên bản sinh hoạt chuyên môn của tổ hoặc nhóm chuyên môn;
- Sổ nhật ký hoặc biên bản đánh giá chất lượng  về hiệu quả hoạt động giáo dục của các thành viên trong tổ;
- Biên bản đánh giá, xếp loại giáo viên;
- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số.
Sinh hoạt ít nhất hai tuần một lần về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác? Chất lượng của các buổi sinh hoạt chuyên môn ?
c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. - Biên bản rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao của tổ chuyên môn.
- Biên bản chỉnh sửa, bổ sung các nội dung mới, các biện pháp mới vào kế hoạch.
Hằng tháng, rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao ?
Cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao ?
7. Mối quan hệ giữa tổ chuyên môn với Ban Giám hiệu trường và các cơ cấu tổ chức khác trong trường
     a. Đối với Ban Giám hiệu:
- Là cầu nối giữa Hiệu trưởng và giáo viên trong tổ về thông tin 2 chiều nhằm mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục. Hiệu trưởng có thông tin để đánh giá chính xác giáo viên, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của họ từ đó phân công giáo viên hợp lý, đạt hiệu quả tốt; chuyển tải cho giáo viên trong tổ các chỉ đạo chuyên môn của Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên;
- Tổ chức thực hiện chỉ đạo chuyên môn của Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên về các hoạt động dạy học, giáo dục: Thực hiện kế hoạch, chương trình giáo dục, chuẩn kiến thức kĩ năng, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá…qua các hoạt động cụ thể như bồi dưỡng giáo viên, học sinh, dự giờ, thăm lớp…
     b. Đối với công tác chủ nhiệm:
Các thành viên trong tổ chuyên môn cũng thực hiện công tác chủ nhiệm. Mối quan hệ này sẽ giúp giáo viên trao đổi chuyên môn và trao đổi về công tác quản lý học sinh, hiểu rõ hơn học sinh, từ đó góp phần vào công tác giáo dục toàn diện học sinh và như vậy sẽ giúp công tác giảng dạy đạt kết quả tốt hơn.
     c. Đối với Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
- Trong tổ chuyên môn có các thành viên là đảng viên sẽ góp phần truyền đạt chủ trương, nghị quyết của chi bộ Đảng đến tổ chuyên môn kịp thời, chính xác hơn. Các tổ viên là đảng viên sẽ gương mẫu, thúc đẩy các thành viên khác thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.
- Tổ chuyên môn cũng hỗ trợ hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong bằng cách truyền đạt các chủ trương của các đoàn thể này để phối hợp chặt chẽ và từ đó góp phần giáo dục toàn diện học sinh, thực hiện kế hoạch nhà trường và thực hiện được mục tiêu giáo dục đề ra.
Tổ chuyên môn không thể hoạt động độc lập mà có quan hệ chặt chẽ với các tổ chuyên môn khác, với Ban Giám hiệu trường, với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Các mối quan hệ trên nếu được thực hiện tốt, chặt chẽ, đồng bộ thì chắc chắn hoạt động của tổ chuyên môn sẽ đạt hiệu quả tốt hơn/.
 
II. QUY TRÌNH CÔNG VIỆC CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
1. Trong năm học:
a. Đầu năm học:
          - Đề xuất với Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng chuyên môn việc phân công chuyên môn môn cho các thành viên trong tổ, phản ánh nguyện vọng của các thành viên trong tổ.
          - Hướng dẫn tổ học tập nhiệm vụ năm học của toàn ngành và của tổ bộ môn liên hệ, học tập quy chế, qui định của Bộ, Sở, Trường.
          - Là ủy viên Hội đồng xét duyệt đề thi, thi lại, xét lên lớp.
          - Lập kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu kém.
          - Kiểm tra chất lượng văn hóa các học sinh.
          - Lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (thao giảng, dự giờ, ngoại khóa)
          - Lập kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn.
          - Lập kế hoạch sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học và kế hoạch thực hành thí nghiệm.
b. Trong năm học:
          - Quản lý hướng dẫn tổ viên thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch của trường và chỉ tiêu của tổ.
          - Mở các Hội nghị chuyên đề về chuyên môn để bồi dưỡng chuyên môn tổ viên.
          - Động viên tổ tham gia các phong trào thi đua do trường và tổ phát động, thao giảng, dự giờ, viết SKKN, tự làm ĐDDH.
          - Soạn đề cương ôn tập, soạn đề thi.
c. Cuối năm học:
          - Cùng với bộ phận giáo vụ kiểm tra và đánh giá hồ sơ các hoạt động chuyên môn của các tổ viên.
          - Đề xuất với Hiệu trưởng trong việc đánh giá xếp loại hiệu quả giảng dạy của từng tổ viên theo tiêu chuẩn của trường.
          - Chủ trì buổi họp sơ kết, tổng kết công tác của tổ, bình bầu thi đua, nhận xét ưu khuyết điểm của từng tổ viên.
          - Tham gia và phát biểu ý kiến trong buổi họp của Hội đồng thi đua của trường.
2. Hàng tháng
     a. Đầu tháng: Thực hiện kế hoạch tháng
          - Kiểm tra các mặt công tác của tổ, đặc biệt là việc thực hiện kế hoạch chuyên môn của tổ trong tháng trước.
          - Căn cứ trên kế hoạch hàng tháng của trường để xây dựng công tác của tổ.
          - Giải quyết các vấn đề đột xuất của tổ.
     b. Trong tháng: Theo dõi việc thực hiện kế hoạch của tổ. Đảm bảo sinh hoạt chuyên môn 2 lần/ tháng.
     c. Cuối tháng: sơ kết công tác trong tháng của tổ, báo cáo nhanh cho BGH và dự kiến xây dựng kế hoạch tháng tiếp theo.
3. Hàng tuần
          - Thực hiện kế hoạch tuần và bổ sung các hoạt động nếu có.
- Thường xuyên theo dõi và nhắc nhở các tổ viên thực hiện kế hoạch chuyên môn của tổ.
          -  Bố trí giáo viên dạy thay cho giáo viên đi công tác; nghỉ có phép.
                                                                     Hòa Liên, ngày 22 tháng 11  năm2012
                                                                                    P.HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                                                                                             Phan Văn Trác
 
 
 
 
 
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1/ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2/ Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3/ Dự thảo Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS (theo Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS ).
 
---oOo---
 
 
 

Tác giả bài viết: Phan Văn Trác

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: nbsp nbsp

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thi Toán trên mạng