15:46 ICT Thứ hai, 16/12/2019

Trang nhất » Góc GV và HS » Góc giáo viên

Kế hoạch Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2012 - 2013

Thứ hai - 19/11/2012 15:32
       PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
 Số:      /KH-NBP                                Hoà Liên, ngày 05 tháng 10 năm 2012
 
KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2012 - 2013
 
Căn cứ Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo thông tư số 21/2010/TT-BGD-ĐT ngày 20/07/2010 của Bộ GD-ĐT ;
       Căn cứ Công văn số 171/PGDĐT ngày 04.10.2012 của Phòng GD&ĐT Hòa Vang Về việc chỉ đạo tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012 – 2013. Trường THCS Nguyễn Bá Phát xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012-2013 cụ thể như sau :
 
1./ Mục đích, yêu cầu:
1. 1. Mục đích :
          a) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông, giáo viên dạy giỏi Chương trình giáo dục thường xuyên, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.
b) Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua hội thi, Trường THCS Nguyễn Bá Phát tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của Trường THCS Nguyễn Bá Phát ngày một đi lên.
c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
 
1. 2. Yêu cầu của Hội thi:
a) Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông;
b) Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
2./ Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi:
2.1/ Thời gian: Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 24.11.2012
2.2/ Địa điểm: Tại trường THCS Nguyễn Bá Phát.
3./   Đối tượng, điều kiện và số lượng dự thi cấp trường
3.1/ Đối tượng:
        Giáo viên tham gia dự Hội thi cấp trường là giáo viên bộ môn THCS phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên và đang trực tiếp giảng dạy tại các lớp học tại trường THCS Nguyễn Bá Phát.
       3.2/ Điều kiện:
        a/ GV tham gia Hội thi phải có ít nhất 1 SKKN hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. SKKN, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và đã được nhà trường công nhận và xếp loại.
        b/ GV tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên, có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được HS và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận, được xếp loại Khá chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
        3.3/ Quy định số lượng tham dự kỳ thi cấp trường:
        - Mỗi tổ chuyên môn tuyển chọn và tham dự mỗi môn ít nhất 01 giáo viên ( Các môn dự thi: 14 môn học ).
 
        4./ Nội dung và hình thức thi
4.1. Nội dung thi
Mỗi giáo viên dự hội thi GVDG thực hiện các nội dung sau:
a/ Báo cáo SKKN hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian năm học qua và làm mới trong năm học 2012 – 2013.
 b/ Cá nhân làm một bài kiểm tra năng lực hiểu biết của giáo viên tập trung vào các vấn đề sau:
+ Hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục THCS.
+ Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông;
+ Luật giáo dục;
+ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
+ Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS;
+ Các văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT Hoà Vang, của nhà trường,…
        c/ Thi thực hành giảng dạy 2 tiết (1 tiết bắt buộc, 1 tiết tự chọn) được quy định trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi. Đối với môn học có nhiều phân môn, tiết tự chọn và bắt buộc phải khác phân môn.
 
 
        4.2. Hình thức thi
a) Giáo viên nộp cho BTC hội thi văn bản báo cáo SKKN hoặc kết quả nghiên cứu KHSPƯD trong thời gian năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi;
b) Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết, có thể bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc kết hợp cả 2 hình thức trên;
c) Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. GV được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng.
 
5./ Đánh giá các nội dung thi
a) SKKN hoặc báo cáo NCKHSPUD được đánh giá theo thang điểm 10 do trưởng ban tổ chức Hội thi quy định, được 2 giám khảo chấm độc lập;
b) Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban tổ chức. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập;
c) Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Sở GD& ĐT quy định. Mỗi bài thi giảng có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.
 Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban Giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự thi và BGH để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi.
Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định.
 
6./ Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi
 Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:
a) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên;
b) Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;
c) Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.
     Giáo viên tham gia đủ các nội dung Hội thi và đạt các yêu cầu theo quy định về đánh giá kết quả của giáo viên dự thi được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường và được cấp giấy chứng nhận của BTC Hội thi.
    Trong số các danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, chọn một số giáo viên đạt kết quả xuất sắc để xếp giải Nhất, Nhì, Ba của hội thi phải đạt được các yêu cầu sau: Điểm bài thi năng lực phải đạt từ 9,0 điểm trở lên; Điểm SKKN phải đạt từ 8,0 điểm trở lên; 2 tiết dạy thực hành giảng dạy được xếp loại giỏi, có số điểm cao tuyệt đối hoặc gần tuyệt đối và được hội đồng giám khảo hội thi cấp trường suy tôn danh hiệu cao quý này.
     Nhà trường sử dụng kết quả GVDG cấp trường là 1 tiêu chí để xét thi đua ở mức cao (từ chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên), chọn cử giáo viên tham dự hội thi GVDG cấp huyện.
 
7./ Thời gian tổ chức Hội thi:
- Thi  bài kiểm tra năng lực (cho tất cả các GV): .
- Bốc thăm bài dạy thi thưc hành:
- Thi thực hành:
 
8./ Tổng kết và công bố kết quả hội thi cấp trường:
       + Kết quả công bố trong buổi tổng kết Hội thi cấp trường. ( ngày 24/11/2012 )
        + Nhà trường sẽ khen thưởng cá nhân tham gia Hội thi GV dạy giỏi cấp trường xếp loại: Nhất, nhì và ba...
 
        9./ Tổ chức thực hiện:
           - BGH phối hợp tổ chức chỉ đạo; các tổ trưởng chỉ đạo tổ/ nhóm thực hiện theo hướng dẫn và kế hoạch của nhà trường.
           - Tất cả các giáo viên hiện đang giảng dạy bắt buộc phải tham dự hội thi GVDG/hội giảng đầy đủ theo quy định. Nếu không tham dự hội thi/hội giảng hoặc có kết quả của hội thi/hội giảng dưới mức trung bình sẽ bị xếp loại thi đua cả năm không đạt (loại kém)./.
        - Báo cáo kết quả tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường về Phòng GD&ĐT Hòa Vang trước ngày 26/11/2012.
                                                                                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
-          BGH
-          TTCM
-          Văn phòng
                                                                                                                                                                                                             Nguyễn Quang Hân    
  

Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Hân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: nbsp nbsp, nbsp

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thi Toán trên mạng