11:31 ICT Thứ sáu, 07/08/2020

Trang nhất » Góc GV và HS » Góc giáo viên

KẾ HOẠCH HỘI THẢO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

Thứ ba - 20/11/2012 18:11
         PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  HUYỆN HÒA VANG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT                                                                          
              Số :      / THCS - NBP                          Hoà Liên, ngày 05 tháng 10 năm 2012

                       KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO
"CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP" NĂM HỌC 2012 - 2013
 
- Thực hiện Lịch công tác tháng 10/2012 của Phòng giáo dục và đào tạo
huyện Hoà Vang.
- Thực hiện chủ đề năm học: "Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao
chất lượng giáo dục"
- Trường THCS Nguyễn Bá Phát. xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo " Công
tác chủ nhiệm lớp" cụ thể như sau:
I. Mục đích:
            - Xác định vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp.
Những thuận lợi và khó khăn trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS Nguyễn
Bá Phát.
          - Định hướng đổi mới nội dung, phương pháp công tác chủ nhiệm lớp và tăng
cường năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường.
- Giúp cho giáo viên có điều kiện chia sẽ, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong
công tác chủ nhiệm lớp.
II. Nội dung hội thảo:
Hội thảo tập trung thảo luận 5 nội dung sau:
1.     Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp.
2.     Đặc điểm, những khó khăn, thuận lợi của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp
 ở trường THCS Nguyễn Bá Phát.
3.     Các yêu cầu về nội dung, phương pháp và kỹ năng đối với giáo viên làm
công tác chủ nhiệm lớp.
4.     Kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp.
5.     Phương hướng, giải pháp tăng cường năng lực làm công tác chủ nhiệm cho
giáo viên ở trường THCS Nguyễn Bá Phát.
 
III. Phân công phụ trách viết báo cáo tham luận và điều hành chương trình:
          1/ Đ/c Nguyễn Quang Hân      Hiệu trưởng
                   + Thông qua nhiệm vụ và quyền hạn của GVCN lớp theo Điều lệ trường phổ thông của Nộ GD&ĐT quy định.
          2/ Đ/c Phạm Minh Vũ – P. hiệu trưởng
+  Chịu trách nhiệm điều hành chương trình và phát biểu khai mạc Hội
thảo
          3/ Đ/c Phạm Thanh ( đại diện GVCN khối 9 ): Nội dung 2
          4/ Đ/c Đinh Trọng Toàn  ( đại diện GVCN khối 8 ): Nội dung 3
          5/ Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng ( đại diện GVCN khối 7 ): Nội dung 4: Biện pháp tổ chức tập thể lớp hưởng ứng Phong trào thi đua đạt kết quả cao.
          6/ Đ/c Lương Thanh Quang ( đại diện GVCN khối 6 ): Nội dung 4: Biện pháp Duy trì sĩ số học sinh đạt kết quả cao.
 
IV. Thời gian và địa điểm:
Vào lúc 14h00' ngày 25 tháng 10 năm 2012 tại trường THCS Nguyễn Bá Phát.
 
V. Thành phần tham dự:
1.     Ban giám hiệu nhà trường
2.     Trưởng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
3.     21 giáo viên chủ nhiệm lớp.
4.     Tất cả GV bộ môn
 
VI. Ban tổ chức:
            1. Ông Nguyễn Quang Hân: Bí thư Chi Bộ - Hiệu trưởng nhà trường: Trưởng
ban.
          2. Ông Phan Văn Trác: Phó Hiệu trưởng nhà trường: Phó trưỏng ban.
          3. Ông Phạm Minh Vũ: Phó Hiệu trưởng nhà trường: Phó trưỏng ban.
          4. Mời: Bà Lê Thị Kim Nga: P. Chủ tịch Công đoàn: Phó truởng ban.
          5. Tổ trưỏng chuyên môn: Uỷ viên
                   Ông: Võ Hưng                         TTCM tổ Toán – Lý – Công nghệ
                   Ông : Nguyễn Thành Hương   TTCM tổ Sử - Địa
                   Bà : Phan Thị Hà                     TTCM tổ Hoá – Sinh – Thể dục
                   Bà : Trưong Thị Tuý               TTCM tổ Ngữ văn – GDCD
                   Bà : Trần Thị Hoàng Anh       TTCM tổ Tiếng Anh – Nhạc – Hoạ
          6. Bà Lưu Thị Hợp        GVCN        Uỷ viên
         
VII. Công tác khác và kinh phí tổ chức:
          -   Chi trang trí: 100.000 đồng
( Tổ Văn phòng chịu trách nhiệm cắt, dán chữ, quét dọn vệ sinh, nước uống
phục vụ Hội thảo và trang trí Hội trường )
-         Viết và gửi giấy mời đại biểu dự Hội thảo.
( Đ/c Lê Thị Lan )
 
Nhà truờng thông báo đến toàn thể Cán bộ, giáo viên bộ môn và GVCN các
khối lớp trong nhà trường biết và thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đề ra.
 
Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỎNG
-          PGD&ĐT Hoà Vang ( để b/c )
-          GVCN các lớp ( để th/ h )
-          Lưu VT/NBP                                                                                                                               
                                                                                                        Nguyễn Quang Hân  
 
 
 
 
        PHÒNG GD & ĐT HOÀ VANG            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
      
  Số:  127 /QĐ/THCS                                   Hoà Liên, ngày 07 tháng 10 năm 2012
 
 
                                                            QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo “Công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp”

                                                  Năm học 2012-2013


 
 
 

                                               HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT.

 
          Căn cứ Quyết định số 38/GD - ĐT/TCCB ngày 20/01/1997 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường THCS Hoà Liên trực thuộc Sở Giáo dục Đào Tạo TP Đà Nẵng.
          Căn cứ Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 14/7/2006 của UBND Huyện Hòa Vang về việc tiếp nhận các trường THCS trên địa bàn huyện Hòa Vang.
          Căn cứ Quyết định số 1000/QĐ – UBND ngày 24/5/2007 của UBND huyện Hòa Vang V/v: “ Đổi tên trường THCS Hòa Liên thành trường THCS Nguyễn Bá Phát.
          Căn cứ Lịch công tác tháng 10/ 2012 của Phòng GD&ĐT Hoà Vang về việc tổ chức Hội thảo Công tác GVCN lớp, năm học 2012-2013.
Theo đề nghị của Ông Phó hiệu trưởng phụ trách HĐNGLL trường THCS Nguyễn Bá Phát
 
                                                                          QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Nay thành lập Ban tổ chức Hội thảo “ Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp” năm học 2012-2013 của trường THCS Nguyễn Bá Phát gồm các ông bà có tên sau đây:
 
1/ Ông Nguyễn Quang Hân     Hiệu trưỏng                             Trưởng ban
2/ Ông Phan Văn Trác             P.Hiệu trưởng                             P. trưởng ban
3/ Ông Phạm Minh Vũ            P. hiệu trưởng                             P. trưởng ban
4/ Mời bà: Lê Thị Kim Nga     P. CTCĐ                                       P. truởng ban
5/ Bà Trương Thị Tuý             TTCM Ngữ Văn                                   Uỷ viên
6/ BàTrần Thị Hoàng Anh      TTCM Tiếng Anh – Nhạc – Họa      Uỷ viên
7/ Bà Phan Thị Hà                            TTCM Hoá –Sinh- Thể dục     Uỷ  viên
8/ Ông Nguyễn Thành Hương   TTCM Sử -Địa                                UỷViên
9/ Ông  Võ Hưng                     TTCM Toán – Lý                                  Uỷ viên
10/ Bà Lưu Thị Hợp                TKHĐ                                                    Uỷ viên
 
   
Điều 2. Ban tổ chức Hội thảo cấp trường, căn cứ vào kế hoạch của nhà trường xây dựng kế hoạch, thời gian tổ chức và phân công chon 05 GVCN viết báo cáo tham luận, phân công các thành viên tổ văn phòng trang trí, chuẩn bị hội truờng, viết và gửi giấy mời lãnh đạo Phòng GD&ĐT Hoà Vang, Trưởng ban đại diện Hội CMHS truờng THCS Nguyễn Bá Phát tham dự.
 
Điều 3. Các Ông  (bà) có tên trên điều 1 và tất cả các CBCC trong nhà trường căn cứ Quyết định thi hành.
 
         
Nơi nhận :                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 1   (để thực hiện )
-Lưu Hồ sơ VT.
 
                                                                                           Nguyễn Quang Hân
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Hân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thi Toán trên mạng